Er bestaat niet zoiets als één energiebeleid in België, er is namelijk meer dan één energiebeleid. Na de Belgische gewestvorming in 1980 hebben institutionele hervormingen geleid tot de overdracht van bevoegdheden van de federale staat naar de gewesten, met name voor energie.

De federale staat is bevoegd voor de materies waarvan de technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op het nationale niveau vereist. De gewesten zijn verantwoordelijk voor substantiële beleidselementen op hun respectief grondgebied.

Het energiebeleid van België en zijn drie gewesten draait rond vier prioriteiten:

veiligheid en diversificatie van de bevoorradingsbronnen,
energie-efficiëntie,
behoud van de transparantie en de concurrentiekracht van de tarieven, en
bescherming van het milieu.
Klik hier om de Algemene beleidsnota van de minister voor Energie, Marie-Christine Marghem, te raadplegen.

Bevoegdheidsverdeling tussen staat en gewesten voor energiebeleid
In 1980 werden bij een grondwetsherziening de bevoegdheden van gewesten en gemeenschappen voor energie uitgebreid.

De bijzondere wet van 8 augustus 1980 verdeelt de bevoegdheden als volgt:

De federale staat is bevoegd voor de materies waarvan de technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op het nationale niveau vereist. Voor meer informatie klik hier.